Taizeme-Pattaya 01.05.-08.05.2011.

  • 4 min lasīšanai
  • 20 foto

Taizeme-Pattaya 01.05.-08.05.2011.

Celjojums pateicoties manam darba devéjam(nedéljas konferences un izklaides brauciens sakará ar firmas 25.gadadienu) likás bús kráshnjs un notikumiem bagáts.

11 stundas Thaiairways aerobusá un piedzívojumi var sákties.

Pirmie notikumi sákás uzreiz péc nolaishanás Bangkokas lidostá. Izrádás,ka més Latvijas un vél dazhu jauno EU valstu pilsonji esam pielídzináti Pakistánai un Indijai. Kamér páréjie izklaidéjás gaidot mús otrá robezhas pusé,més Latvijas,Polijas,Rumánijas un viena Igaunijas pilsone stávéjám nebeidzamá rindá,kopá ar kádu pustúkstoti pakistánju. Pilnígs bardaks. Nevienam nevajadzígu Veidlapu aizpildíshana,fotográféshanás par 200 batiem vietéjá fotoautomátá. Gaidíshana uz jau aizpildítajiem papíriem un 1200 bati par vízas noforméshanu citá rindá,tad vél citá,lai iespiestu zímogu un vél viena rinda,lai to vélreiz atkal párbaudítu. 4 stundas ”jauka piedzívojuma”. Kad shis murgs ir cauri,izrádás,ka músu kolégji jau ”pacélushi cepuri” un devushies uz Pattaya. Péc mums atsúta péc 30 min. mikrinju. Vispirms jásajédz,kur tam businjam durvis! :D Eh,stúre tak labajá pusé,tátad jámeklé káds klokjis kreisajá pusé. Kaut ká visi sastúkjéjamies un dodamies apm. 2 stundu brauciená uz Pattaya. Laiks karsts. Lai gan ir tikai ríts,jau ir 30 grádi éná. Njá,labi,ka mikrinjá ir káds nekáds bet kondicionieris.Miegs nák nenormáli,jo lidmashínas troksnis un músu vechi,kas nelikás mierá,kamér neizdzéra pédéjos lidmashínas Zingas (taizemes alus) krájumus, neljáva acis aizvért ne uz mirkli. Bet nu vai tad es gulét esmu atbraukusi. Lúru pa logu. Kokospalmu un banánu plantácijas,rísu lauki un ananásu lauki. Un tas viss pie lielás magjistráles. Nu,nu...baigi ekologjiskie auglíshi. Tur pat pa celjam piestájis káds túristu businsh un vechi ”slaidi laizh” turpat ielas malá. Pa celjam mana blakussédétája mégjina atrast droshíbas jostu,jo átrums uz magjistráles nenormáls,lai gan kaut kur maníja ierobezhojuma zími 120 km/h. Jostas nav. Bet tad redzam skatu,ka pa priekshu brauc pikaps,kam pilna kravas kaste ar lieliem un maziem taizemieshiem. Te doma par droshíbas jostám atkrít pati no sevis. :D Mikrinja shoferíte ar zímju valodám mégjina mums skaidrot,ka vinjai jáuzpildás(pusceljá),tápéc apstájamies kádá uzpildes stacijá Chomburi pilsétá. Izskatás péc ístas miskastes un celja malá atstátie auto vraki sho ainu tikai pastiprina. Neviens tá arí nepiekrít izkápt lauká un izmantot vietéjás labierícíbas. Ievérojam,ka te tádu pikapu ar pasazhieriem ir,ka biezs. Vélák tik uzzinásim,ka arí pashiem náksies ar tádiem pavizináties.

Pattaya sagaida mús ar karstumu un viesnícu,kas nu nemaz neizskatás tá pat ká májas lapá. http://www.welcome.co.th/wjomtien.htm Tá ká esam te jau 11,tad iechekoshana jágaida vismaz 3 stundas. Párgurushi un nosvídushi,vél arvien garajás biksés un dzemperos izklístam pa vietéjám ielinjám. Pilsétas nomale. Mazliet pamestíbas sajúta. Pludmale smilshaina,bet peldéties nedríkst. Visi notekúdenji pa taisno tek uz júru. Ielas un vietéjás éstuves patukshas,ká neká maijá Taizemé ir vasara,karstums un túristi sho sezonu izvélas ne visai biezhi. Lauká 34 grádi éná. Samainu mazliet batus un dzíve Pattayá var sákties. Beidzot tiekam arí nummurinjá,9.stává. Traki gan te izskatás,bet ja piever acis,tad dzívot var. Kolégji gan maina nummurinju,jo smirdot péc peléjuma un peléjums esot pat uz gultas madracha. A,man jau viss pie kájas. Galvenais,ka kondicionieris strádá,údens no krána tek un miers. Ar svinígám vakarinjám par godu músu atbraukshanai vakars noslédzas. Izturígákie gan vél turpina vakaru vietéjá éstuvé,kur spélé dzívá múzika.

Nákamás dienas pirmajá daljá koference,kur mums ljauts iepazíties ar músu kolégjiem no Shveices,ASV,Zviedrijas un Taizemes. Músu shefs uznjémis tik aizkustinoshu filmu par mums Somijas darbiniekiem. Fantastiski.

Otrá dienas dalja paiet iepazístoties ar vietéjo apkártni un tiek pienjemts lémums tomér braukt arí uz Pattaya city centru. Centrs ká centrs. Tik tá miskastes sajúta mani tá arí nepameta ne vienu brídi. Pludmale smird péc júras dzívniekiem,ko gatavo tur pat júras krastá. Lieli iepirkshanás centri,kur var paglábties no karstuma. Jásaka,ka apgjérbu izvéle Taizemé ir kolosála. Ja vien Tev ir izmérs lídz 42,tad laipni lúgtas. Tailande ir apgjérbu paradíze. Visi iespéjamie brendi ir nopérkami par apm. 20-40% létákám cenám neká Eiropá. Ir arí autlet veikali un vienk ljoti labas kopijas. Man patika Royal Garden un Hilton viesnícas iepirkshanás centrs.

Vél shajás dienás apmekléjám Miljons gadu veco akmenju parku ar zoologjisko dárzu un krokodilu fermu. Iespaidígs shovs ar krokodiliem. Var fotográféties ar tígjeriem,láchiem,krokodíliem un zilonjiem. Var arí doties izbrauciená ar zilonjiem. Pabarot zilonjus un krokodilus. Iespaidíga údenstilpne,kas pilna un mudzj no milzonígiem samiem. http://www.thaistonepark.org/index.html

Zemúdens valstíba. Var satikt haizivis un citus júras dívainjus. http://www.underwaterworldpattaya.com/index.aspx

Nevar nepieminét slaveno transvestítu shovu. Vienreizéji térpi un pasakains shovs. http://www.tiffany-show.co.th/index02.html

Ar vietéjo édienu gan nevajadzétu uzreiz párspílét. Édienu izvéle nebeidzama,bet músu eiropieshu véderi to var nesaprast. Labák ést lielákos centros vai viesnícás. Citádi var sanákt ká manam kungam. Pashu svarígáko sviníbu dienu nácás pavadít viesnícá,dejojot valsi ar toletes podu. Mn ljoti garshoja vinju banánu pankúkas ar olas un kondensétá piena pildíjumu. MMM,gardums. Stúkjéju iekshá arí visus pieejamos augljus. Banánus,ananásus,arbúzus un veselu lérumu,kam pat nosaukumu nezinu. Auglji nopérkami gan tirgú,gan ielas tirgotavás. Ljoti léti un garshígi.

Vélreiz un vélreiz párliecinájos par taizemieshu pieklájíbu un viesmílíbu. Sajúta táda,ka vinji jau piedzimst ar smaidu uz lúpám.

Ja vélies iegádáties suvenírus,tad náksies iemácíties kauléties. Bez tá nu neká nenopirksi par pienjemamu cenu! To apgúst átri un viegli. Prasti kauléshanás notiek ar kaukulatora palídzíbu. Tev uzsit vienu cenu,Tu uzsit savu utt.,kamér viens no Jums padodás. Mums sanáca nokaulét lídz 30% pat lielajá iepirkshanás centrá. Uz ielas pat uz 50-60%.

Par sauljoshanos un peldéshanos Pattayas pludmalé neteikshu neko,jo ká jau teicu pludmale ir netíra. Tam izmantoju viesnícas baseinu,bet pédéjá diená noíréjám motorlaivu un braucám 20 min. lídz salai Koh Lan,kas ir iecieníta pludmales vieta. Uz salas ir vairákas pludmales,katrs var sev atrast ko piemérotu.

Pattayas nakts dzíve mani neuzrunája. Varbút tádélj,ka neesmu nekáds naktsklubu cilvéks,bet varbút tádélj,ka atrados nepareizá vietá un nepareizá laiká. Pattayas walking street ar klubiem jebkurai gaumei un slaveno Ping Pong shovu!

Starp citu,par krieviem Pattayá varétu taisít atsevishkju stástu. Lai kur Tu nepagrieztos,visapkárt ir krievi. Vinji tur veido biznesu,celj dzívokljus un villas. Gandríz visás éstuvés un veikalos ir uzraksti un édienkartes krievu valodá. Ljoti daudzi taizemieshi ir arí ielocíjushies krievu mélé. Ir pat 2 vietéjás TV,kas raida krievu valodá. Tá ká,ja zini krievu valodu,tad Pattayá nepazudísi. Lai gan arí nezinot valodu apmaldíties tur ir grúti. Diezgan vienkársha ielu sistéma un transports pieejams jebkurá diennakts laiká. Tá saucamie sivénvágji nogádás Tevi no viena pilsétas gala otrá tikai par 10 batiem. Lec iekshá,neko nejautá un kad gribi kápt lauká,tad piespied zvana pogu. Ja gribi,lai ved tikai Tevi un uz kádu noteiktu vietu,tad pakauléjies un par 200-250 batiem brauc uz vella paraushanu.

Viena lieta,kas noteikti Taizemé jápamégjina ir thaizemes masázha. Nezinu ká es tádai avantúrai piekritu,bet bik sápítes paciest gan nácás. Par saudzígu sho masázhu gan nenosauksi,toties péc tam júties,ká no jauna piedzimis. Kaulinji salikti vietás,var atkal dzívot kádu brídi.

Nobeigumá varu piebilst,ka tuvákajá laiká uz Taizemi vairs nebraukshu, un ja braukshu, tad izvéléshos kádu dabai tuváku vietu Taizemé!Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais