Korsika. Chetri latvieshi, suns un 7 dienas apkàrt Vidusjûras salai

  • 3 min lasīšanai
Sàkumà jàpiebilst, ka shajà skaistajà salà dzîvoju jau kopsh 2010. gada janvàra, tà kà celjojums tas vairàk bija maniem cieminjiem, nekà man pashai. Pirmà diena, 7. oktobris Celjos ap seshiem rîtà, jo tà arî nav sanàcis starp darbu un guléshanu atrast kàdu brîvu brîtinju, lai iztîrîtu màju, piekrautu ledusskapi un citàdi sagatavotos mammas uznjemshanai ciemos. Kurs putninsh agri celjas, paspéj.. Màja izmézta, produkti iegàdàti, sàljà torte uzmeistarota, paspéju pat saplîshusàs kurpes aizvest kurpniekam (jopcikcopcik, bûtu zinàjusi, ka tas tik dàrgs prieks te! Par divu kurpju pàru noplîsusho papézhgalinju nomainju 20 eiro). Bija jàpaspéj izmest lîkums arî caur nekurienes ciemu Pietraserena péc savas 'îstàs' mashînas apdroshinàshanas, kà ta citàdi més droshi varétu rullét pa Korsikas celjiem. Lîdz lidostai no manas Cervione ir aptuveni 2.5h brauciens + 1h lîkums caur Pietraserena + ja vél ierékjina satiksmes plûsmu.. Piebraucot pie lidostas, chetrotne jau man màj ar visàm chetràm, vajagot palîdzîbu ( manu palîdzîbu tulkoshanà vajadzéja visu nedélju), kàda sieviete izdomàjusi aptaujàt trîs tikko iebraukushos tûristus. Shodien stûréjam no tàlàs Figari lidostas, kurp nu tikko esmu atbraukusi, uz manu galu, jo vajagot izkràmét smagos chemodànus, atstàt man vestàs pudeles un Latvijas pàrtiku. Pa celjam piestàjam Porto Vecchio, mammai lieli prieki - tik daudz jahtu, ahh, un palmas!!! Jàfotografé tachu! (Kursh teica: 'Paràdi latvietim palmu un vinsh bûs laimîgs?') Visi tik izsalkushi un nogurushi, ka ieplànotàs vakarinjas manà mazajà jumtistabinjà, nojûk, paédam un nogarshojam krodzinja brûvétos alinjus pa celjam esoshajà Tribbierà. Anitinja ar Ainàru tiek aizvesti uz sarunàto viesnîcu netàlu no Cervione esoshajà San Cotone Andrea ciematà (45 eiro par nakti, par double room, brokastis iekljautas), més ar mammu vél iestaigàjam manà darbavietà uz vienu glàzîti un péc tam màjàs atlûztam. 8. oktobris Shodien Cap Corse apskate, man ieteica shàdu marshutu: ar mashînu aizbraukt lîdz ciematam vàrdà Maccinagio, tur atstàt mashînu un tad chàpot gar krastu lîdz Korsikas pasham ziemelju galam. Esot divas stundas gàjiens turp un divas atpakalj. Gàjiens nav grûts, jo kalnos jàkàpj nav, ir gan pa pludmali, gan jàpakàpelé pa klintîm, bet mûs nogurdina lielais véjsh, kas gàzh druscinj no kàjàm un tas, ka gribam vél kamér gaish atpakalj uz Cervione izbraukt pa otru Cap Corse krastu. Tas ir acîm baudàmàks sézhot mashînà. Tà nu esam savas divas stundas nostaigàjushi, neredzot vél ne galu, ne malu tam Korsikas ziemelju galam, vél jau te varétu staigàt un staigàt, bet izdomàjam beigt ar 'Pointe du Cap Corse. Santa Maria'. Pie kàrtéjà Korsikas tornja apédam manu sàljo torti un nodzeramies rozà vînu un chàpojam atpakalj pa kaut kàdu atrastu îsàku celju. Ne tik skaistiem skatiem, bet àtràku, un tas mums tobrîd ir svarîgàkais. Re, paspéjam arî izbraukt pa otru Cap Corse pusi atpakalj, nokjert smuku saulîti un izmest mini lîkumu Saint Florent, tieshi pirms mums uzkritusi tumsa. * Korsikas tàlàkais ziemelju ciemats esot Barcaggio Màjupceljà iebraucam ieturétiesmana pazinjas Cédrika gjimenes picérijà pirms Santa lucia di Moriani ciemata. Pasha Cédrika uz vietas shodien nav, vinja vietà mûs apkalpo vinja omulîgais tévs. Més gan piesmejam pilnu picériju kàrtîgiem latvieshu smiekliem, bet àrà neviens nedzen, tik smaida. Un latvieshi pagarshojushi ne tikai picas un lazanjas un rozà vînu un Korsikas alu (Pietra), bet arî kàdus chetrus, piecus Korsikas likjieru veidus. Nu ar pilnu màgu un védera krampjiem pamazàm atslàbstot, var doties màjàs. Kaiminja Dominika aicinàjumam kopîgi paést nàkas atteikt, mammu nolieku gulét un pati, gribédama bût pieklàjîga, piekàpju uz pusstundinju ciemos. Dominiks, savukàrt, pieklàjîgi man rokàs iespiezh pusi no sierakûkas. 9. oktobris Tûrisma info centrà iedotàs kartes ir neprecîzas, un arî informàcija par dazhiem apskates objektiem ir, atvainojos, nekam nederîga. Vietéjie tàdas 'slavenas' vietas nemaz nezina, pat dzirdéjushi nav. Tà nu metam mieru slavenàs piràtu alas mekléjumiem un arî elpu raujosho ûdenskritumu neizdodas làgà atrast, beigàs pràtojam, ka tikai tas nav bijis domàts manai dzîvesvietai netàlu esoshais ûdenskritums, kuru shorît jau paspéjàm apmeklét.. - * Cascade de l'Uccelluline Pàréjà dienas dalja tiek pavadîta Bastijà, apskatot veco ostu, pilsétu un beigu beigàs mekléjot, kur paést. Zinàshanai: * Veikali un iestàdes Korsikà laika posmà no 12tiem lîdz pat 15.00 (citreiz 14.30) ir ciet, toties éstuves tieshi tad ir valjà. Ja esi izsalcis péc 15tiem, bûs grûti atrast, kur paést. Péc 19.00 gan vietu, kur paést, nebûs problému atrast. Lielàkàs pilsétàs gan var arî paveikties, un sezonà (jûnijs-augusts) parasti problému nav atrast atvértus veikalus un éstuves. Mums galu galà izdevàs atrast kàdu éstuvi, kas bija valjà, pashà Bastijas sirdî - 'Place Saint Nicolas'. Anitinja laimîga tikusi pie saviem gliemezhiem.. Viss katlinsh izésts un vél vienu varétu, ne? :) Péc ieturéshanàs vél nav gana, samekléjam vienu no daudzajàm tà saucajàm 'kûkotavàm', 'bulkotavàm', jeb, ja gribas precîzi - bulandzhériju, sapérkam garshîgas kûkas, ko notiesàjam vakarà pie vîna glàzes Anitinjas un Ainara viesnîcas terasé. Jàpiebilst, ka visà viesnîcelé vinji ir vienîgie klienti. ................... turpinàjums shim + bildes un vél daudzi citi raksti par Korsiku un manu dzîvi shajà skaistajà salà sheit: http://chiepis.blogspot.com/2010/10/chetri-latvieshi-7-dienas-un-korsika.html


Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais