Laime Taizemé, Trakás dienas Laosá, kish mish Vjetnamá un brínumi Kambochá

  • 7 min lasīšanai
  • 17 foto

Celojums nebija plánots, tikai gribéts. -Man gribas celjot! -Man arí! -Es gribu un centraal un dienvid ameriku! -Es arii! -... ...?!? -Azija bútu léták! Apskatamies, cik prasa par biljeti.. Já, varam atljauties. Rékjinam, rékjinam.. 4 méneshiem naudas pietiks. Biljete ir (tas bija kaut kad novembrí) izbraucám 2009.gada martá. Neko neplanojam, biljete ir uz Bangkoku un péc 4 méneshiem atpakalj. Ar pirkstu izvelkam pári kartei, kur més varétu braukt. Galvenais bija sákt kaut kur pie júras un tad ljauties pashplúsmai. Sabijámies, ka aprílí sákas karstá sezona, ká izturésim... Bet labák pasiem visu redzét, un piedzívot ,neká par to visu tikai kaut kur lasít. Starp citu, braucéji esam 2 - es un mans draugs. Uzríkojám atvadu balíti vienu dienu pirms izlidoshanas. Par daudz aizsvinéjámies un nákamajá diená nebija spéka salikt ístás lietas somá. Bet jau pirms izbrauksanas zinájám, ka uztraukumam nav pamata. Visu, kas nepiecieshams dzívei tur, var arí nopirkt tur. Pusi dienas noguléjám, Joris vél sakéra gripu, vakará pakoju vinja somu un nevaréjám beigt priecáties, kádi mulji bijám, ka tik traki svinéjám savu prombraukshanu. Lieki piebilst, ka lidojums bija smags. Izkápjot Bangkoká, karstums triecas sejá un elpot pagrúti. Kad beidzot esam savá viesnícá (vienígá lieta, ko rezervéjám), prieks par véso gaisu. Tai vakará ará negájám. Mums Bangkoka nepatika - liela, piebázta, nav svaiga gaisa, karsts... Tomér palikám páris dienas, apskatíjám visas iespéjamás Budas - lielo stávosho, lielo guljosho, laimiigo budu un, protams, Grand Palace. Zinájám, ka Bangkoká vél atgriezísimies, tádélj devámies uz dienvidiem!

Krabi

No sava darba koléga, kurs bija no Taizemes, dzirdéju vislabákás atsauksmes par Krabi, kur arí sákám savu pludmales pieredzi. No pilsétas Au Nang ar laivám var nokljút uz vienám no skaistákajám pludmalém Taizemé. Un tás ir maigi teikts. Tas bija tik iespaidígi!!! Sevishki jau pirmo reizi redzot ko tádu. Klintis júras krastá, cilvéki laipni, arí tad, ja nemégina tev ko párdot, údens debeszils un silts ká piens, atsvaidzinájumu nedeva.. :)

Es, ká jau sauli mílosha persona, biju laimíga savu bálo ádu paturét saulé. Katras 10 minútes uzziedu jaunu kártu aizsargréma ar SPF 50, zináju tachu, ka saule stipra! Pécpusdiena pienáca nemanot, tápat ká saules apdegums. Nákamás 5 dienas nácás valkát cepuri un kreklu ar garám rokám, jo uz deguna un pleciem bija údenjainas chúlas. Pff, drebulji paarskrien, kad atceros. Bet nekas jau nevar saboját garstávokli, ja esi tur, nekádu rúpju nav, uztraukumu nav, plánu arí. Kad gribas citur, nopérkam autobusa biljeti un braucam. Tik vienkárshi. Katru dienu mácamies, ká pareizi runát ar cilvékiem, ká nosist cenu, pat ja shiem ir oficiálie saraksti, ko ést, jo édiens tur ir dievígs, várda vistieshákajá nozímé. Ká saka, shad tad édiens sagádája tádu baudu! Ká orgasms muté. hehe Koh Phi Phi

VAI

Péc Krabi braucam uz Koh Phi Phi, túristu iecieníto salu, kas pilníbá tika noskalota 2004. gada cunami laiká. Bet tagad tachu ir 2009.gads, un viss ir vietá un pat vairák. PP ir iista party people paradiize, sevishki skandinávu. Snorkeling - nezinu latvieshu várdu - tur ir vienreizéja. To ir vairák ká vérts darít tur. ùdens ir dzidrs, silts un korallji, zivis, kraasas... un kádu 1,5m attálumá.

Phuket

Turpinam pa dienvidu rietumu pusi - Phuket. Slavená nekjítríbu sala ar Patong pludmali, kur var piepildít visslimákás rietumnieku vélmes. Shí iemesla dél Patong gájám ar líkumu. Palikám Kata pludmalé, izíréjám motorolleri pa 200B - 4,5eiro uz 24h, apbraukákám visu salu un nebeidzám bríníties.... daba spéj aizraut un pilníbá párnjemt. Skaisti. Laiks doties tálák.

Chiang Mai

Nákamá pietura ir nakts un dienas brauciená - Chiang Mai, ljoti iecieníta pilséta Taizemes ziemeljos. Tas bija aplílja vidus, un vinji svinéja Jauno gadu. Un jaunais gads nozímé údenskaujas! Mans Joris nopirka metru garu údens pistoli, es tikai spainíti ar garu strikji. Varat jau smieties, ko var darít ar spainíti, bet cínjas notika upes krastá, tá ká piesmelt spainiiti bija daudz aatrák neká piepildít pistoli, un udens upé bija pilns ar dzívajám radíbám. Tá més chetras dienas léjám visiem údeni virsú un tikám aplieti pashi. Bez jégas un bez gala! Pilnígs haoss, pat múki neizspruka sveiká! Jaukie lady boys péc katra léjiena maigi rupjá balsí noteica - SAWADI PIMPAI! Laimígu Jauno gadu! Arí Jungle trek izvéléjámies izméginát tieshi shajá pilsétá. Tas bij trakoti labs piedzívojums - 3 dienas, 2 naktis. Diená staigájám pa dzungljiem, naktís guléjám vietéjos ciematos. Neaizmirstama pieredze. Laiks doties tálák.

LAOS- pársteigumu zeme

Var iemíléties no pirmá acu uzmetiena. Bérni tik skaisti, gribas visus panjemt májás. Daba vienreizéja, kalnaina, mazliet mezoníga. Grúti aprakstít, tas ir járedz.

Luang Prabang

Pirmá pietura Luang Prabang. Maza franchu pilsétinja Laosas vidú. Májíga, smarzíga, francu maizi var nopirkt uz katra stúra, kur sievietes taisa sviestmaizes ar grilletu vistas fileju, tomátiem, gurkiem, sieru un mércém... Varat iedomáties... Viss svaigs un smarziigs, viins, kafija... sagribas izbaudiit Rietumu labumus un arii tam laujamies. Vang Vieng

Vieta, kurai garám napaiet neviens. Pasaules slavenáká vieta, kur ar traktora riepas kameru var braukt lejá pa upi. Tas nav aprakstáms, tas ir jápiedzívo. No sirds iesaku. 1. Upes straumes atrums karstajá sezoná 1km/h 2. Bári, kas bútíbá ir galvená atrakcija, skandina populáro múziku pilná skaljumá, párdod kokteiljus spainíshos, un katram báram ir ievéríbas cineígs tarzáninsh vismaz 10m augstumá. Un, kad visi spainíshus ir patukshojushi, metas lejá. Ir registréti náves gadíjumi. Bet, galvenais noteikums, katrs atbild par sevi. Tur nav ká rietumos, kur tavu pakalju visi uzrauga, ka tik kas nenotiek, un nav vieta jaaklapee ciet. :) 3. Ir pieejami dazaada veida kokteilji - opija, záles, senju un tur kaut kaadu vitamínu. Piebildíshu, ka daudzi tur ir piekerti un izsuutiti no valsts labaakajaa gadiijumaa. 4. No ríta var atvilkt elpu daudzajos pilsétu restoraanos, kur ráda vienígi Draugus. Nopieni - VISAS kafejnícás! katru dienu uz rinkji visas sezonas. :) No Vientiane lidojam uz Vjetnamas galvaspilseetu Hanoi. Biljeti nopirkám kaut kur búdami jau Taizemé. Izmaksája laikam 70 eiro. Vízu arí ielikám jau Taizemé, lai viss rit átrák. un arí léták.

Hanoi

Halong Bay Veselu ménesi pavadíjám Vjetanamá - Hanoi, Halong Bay ir noteikti jáapmeklé - túkstushiem mazu salinju júrá, var palikt pa nakti uz kugja, utt. vislabaak ir njemt jau noorganizetu celojumu uz Halong Bay, kur viss iekljauts. Vjetnama ir léta un komunisms ir neatnjemama tás sastávdalja. Sarkanais karogs ar sirpi un ámuru lepni plív pie katras valsts májas. Aizgájám uz maulizeju, kur pats Ho Chi Mihn guléja. Átrá solí, turot rokas gar sániem, ir atljauts noiet garám vinja guljosham kermenim, sajúta it ká bútu ljauts piedalíties vinja bérés. Spocíga sajúta. Viss tur tik strikts, pretéji jau visam pieredzétajam ázijá. Èdám ielu restorános kopá ar vietéjiem iedzívotájiem. Un jau atkal nevaram beigt priecáties, cik daudz baudas var gút no laba édiena!

Hoi An

Turpinájám virzíties pa Vjetnamas krastu uz leju - Hoi An- drébniecíba, pludmale, atkal jau viruve - lietas, kas neatstáj vienaldzígu. Lieki piebilst, ka palíkám tur visai ilgi. Katru dienu izíréjám ritenjus, devámies uz pludmali, vakará jaukas vakarinjas restoráná, romantiks pastaiga pa pilseetu, viins... Jauki, miiliigi, maajiigi un neaizmirstami. Viena no vietam, kur gribaam kaadreiz atgriezties. Tálák krievu paradíze Nha trang, pat menu un uzraksti krievu valodá. Viesniicu paradiize, laba vieta nirshanai, bet mums nepatika. Tápat arii Muine. Jauka vieta, bet ne tas, ko més mekléjam. SAI GON

man ljoti patika! Oncle Ho bija dzimshanas diena, taa kaa vinja seja rotaaja visus stuurus. Bijám uz Cu Chi tuneljiem, kas tika saakti jau karaa pret Franciem un pabeigti kará pret Amerikánjiem un dienvid Vjetnamu. Visai iespaidiigi. Ja pareizi atceros, tunelji bij 250km garumá, dziljaakais 9m zem zemes vai pat vairaak, 3 límenjos. Kad klausiijos gida staastiito, sapratu, kamdeelj amerikaanji nekad sho karu nebuutu uzvareejushi. 18 gadus cilveeki raka tos tunjelus ar rokaam... sievietes, visi, kas gribeeja un atbalstíja ZiemeljVjetnamu. Sleepaas tur un naaca araa tikai pa nakti!! 18 gadus!!!dziivoja caurumaa, kuraa es pat nevaretu ieliist! Taada neatlaidiiba. Amerikánji méginája tos tunjeljus iznícinát, laida údeni, zhurkas, chuuskas, bet neizdevás. Lieki piebilst, ka pashi vinji iekshaa neliida, jo vienkaarsi nevareeja, bija par lielu. Viens tunelis bija palielinaats un pielaagots tuuristiem, bet es atteicos pameginaat. Paldies, es pastávéshu sardzé.. haha. Tá ká negribéjám braukt ar autobusu uz Kambochu, lidojám caur Malaizijas galvaspilseetu Kuala Lumpur uz Siem Reap Kambochaa. Ar nolúku palikám Kuala Lumpur 5 dienas, iepazinám pilsétu. Jauka, visai komerciála, amerikánju kultuura tur cienjá - átrás estuves, shopping, ko nevaram atljauties, lielie zímoli rindám. Ísta metrapole. Cambodia, Siem Reap, Angkor Wat

Place to be. Tas ir brínums, tas ir piedzívojums, tas ir piepildíjums un civilzácijas tronis. Járedz, tápat ká pati Kambodia. Mums, laika trúkuma délj, nebija lemts pavadít daudz laika tur, bet tur ir tik daudz vietas, ko redzeet... Un tá ir valsts, kas jápiedzívo. Bérni ir tik jauki, rotaljiigi, mílji... Diemzél arí labs ienákumu avots. Pieaugushi spiez bérnus párdot visádus niekus uz ielám, un tamdélj neapmeklé skolu. Kaut arí sirds lúzt, teicám né. Paspéléjámies un vinji pat aizmirst, ka kaut ko méginája párdot, smejas un priecájas ! Tas ir tik jauki. Reiz káda meiteníte, apméram 5gadus veca, pienáca mums klát un prasa : - where do you come from ? - From Holland (mans draugs ir no Holandes) - If I tell you the name of Prime Minister and Queen of Holland , you buy something from me? - ??? Skolá vinjiem shádas lietas máca. Vinji zina par visám valstím. Tá gribéjás pajautát par Latviju ar... Jo domáju, gan jau nezinás, bet tomér nepajautáju. Koh Phangan un Koh Tao

Braucam atpaklaj uz Taizemi. Tas bija kaut kad júnija sákumá, maija beigás. Atpaklaj uz Taizemes dienvidiem, lai celjojums beidzas tápat ká sácies – ar lielisku atpútu (kaut viss celojums bija viena liela atpúta) pludmalé. Shoreiz braucam uz dienvidu otru pusi – Koh Tao un Koh Phangan, kas ir pasaulslavena ar lieláko Beach Party pasaulé – Full Moon Party. Otra lieta, ko plánojám – Full Monn Party 7.júnijá. Vel viens pasákums, ko ir vérts vismaz vienreiz dzívé piedzívot!

6 no ríta

Dejas pludmales smiltís, pilníga laime. Var bút pat lídz 60 túkstoshiem cilvéku viená pasákumá.

Koh Tao izgájám PADI nirshanas kursus, ká neká sheit tie ir vieni no létákajiem pasaulé. Nirám lídz par 22m, kas ir kádás 5-6 stávu májas dziljumá :) Sákumá ir tá mazliet dívaini un pat bailígi, spiedienu mainjas délj, (tas tomér ir nedaudz bístami), bet, tiklídz esi zem údens un saproti: "Já, viss darbojas, es varu elpot un protu nonjemt/uzlikt masku arí 15m dziljumá", tad tas ir viens liels, liels baudíjums un vél bezsvara stávoklis!

Atpúta uz shím salám ir tik jauka, restorána galdinji ir pludmales smiltís un kamér éd BBQ, káju pirlstu gali shad tad pieskaras údenim. Ará satumst jau ap 18.30, romantiski, ellas lampas, maigs véjs, múzika. Paradíze, miers, laime. Nekas nevar aizstát un atnjemt pieredzi un piedzívojumus. Es ceru, ka iedroshináshu arí citus celjot un nebaidíties no nezinámá. Més brauksim atkal. Dzíve ir viena, pasaule ir járedz, jo tikai vienreiz sheit búsim. Naudu var sapelnít, laiku var atrast un piepildíjums ir 10h lidojuma attálumá. Paldies tiem, kas izturéja ! Bet stástu ir vairák ká saprashanas. 4 méneshi ir ilgs laiks, bet ne pietiekams. :)


Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais