Dånija

  • 1 min lasīšanai
Studeju te 3 menesus un pec menesa esmu atkal atpakal. Dzivoju Odense- treså lielåkå pilseta. Te ir H.K.Andersena muzejs un pati pilsetina atgådina vecos laikus, jo nav daudz augsto celtnu, centrå vispår mazas, sauras ielinas ar mazåm tå kå pasaku måjinåm. No sniega, protams, ne zinas, ne minas. Bet visskaiståk izskatås Ziemassvetku dekorejumi, jo lielåkoties tås ir tikai lampinas. Visur. Fantastiski! Decembri årå rozes zied... Ir divas dazådas lietas- atbraukt uz 5 dienåm kå turistam vai padzivot te, it ipasi gimene. Un iepazit vinu mentalitåti un domåsanu. Smukås dabas te nekådas ipasås nav- viena liela plava ar milzigiem veja generatoriem. Un dårgi. Loti. Un nav biezpiena un griku. Un siltu pusdienu. Protams, atsaucigi, atverti, smaidigi un dzives nenomociti. Bet baigie materiålisti un ne-rado_i cilveki. Drusku dzives labklåjibas rutinå iesligusi. Valoda gan, ka meli var izmezgit!


Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais