Kentas gráfiste-Kingsgate pludmale

  • 1 min lasīšanai
  • 6 foto

Netálu No Kentas pilsétas Margate ,no nezinátájiem paslépta ,ir jauka pludmales vietinja Kingsgate.(Kingsgate CT10 3QL)Tur nekad nav párpilns ar cilvékiem,kas vien jau ir patíkami.Nu já,un shí ir smilshu pludmale.Lai gan es neesmu smilshu pludmalju fane,jo tám ir daudz trúkumi:1)pilnígi viss piebirst ar smiltím un tas nebút nav patíkami 2)tieshi shajá smilshu pludmalé ir smilshu blusinjas.

Un tomér shai vietai piemít savs sharms ,pateicoties baltajám klintím,noslépumainám alám,un mazajai cilvéku plúsmai.

Lai kaifigáka sanáktu diena un nekas netrúktu pilnai laimei,klints augsmalá atrodas krodzins Kapteinis Digbijs,kur var panemt pusdienas un aukstu alus kausu un sédét klínts augshá, un vérot júru,un atgainjaties no nekaunígám kaijám,kas to vien gaida ,kad varés tikt pie tava skívja.

Pretéjá krastá krodzinjam ir iekártojusies pils ká no pasaku grámatas.Atliek vien gulét saulíté pludmales smiltinjás un ljaut valju fantazijám ,ka bútu, ja tá bútu tava pils,ká tur izskatítos un ko tu tur darítu.

Ja ir vel milzum daudz energija un laika,tad tieshi aiz Kapteinja Digbija krodzinja sákas lieliskA pastaigu taka uz nakoshajam pludmalém.

Lúk gar tádu nocietinájumu vijas pastaigu taka,un arí nakoshás pludmales neliks vilties.

Konkréti shajá pludmalé Botany Beach (pasta indeks CT10 3LG) ir jáuzmanás .Ja aiz bildé redzamás klints no ríta esi aizgájis pa jaukám sausám smiltinjam ,kamér júra ir atkápusies,tad pécpusdiená náksies rauties augshá no saldás snaudas un veicígi mukt no átri tuvojoshás júras.Ja nepaspési ,bús vien jábrien pa júru ,lai tiktu lidz izejai no pludmales.Nu man tá tieshi gadíjás.Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais