Kentas gráfiste-Port Lympne safari parks

  • 1 min lasīšanai
  • 10 foto

Mazliet vairák ká stundas brauciená no Londonas,pavisam netalu no Folkestones vai Doveras(tas info tiem, kas ierodas ekskursijá no kontinenta uz Angliju ar savu automashínu),atrodas Port Lympnes safari zvéru dárzs.

Port Lympne Reserve, Ashford, Kent

CT21 4LR

Tátad var iespéjams iegádáties dienas ieejas biljeti(uz sho brídi tás ir £22) un gada ieejas karti par aptuveni £50.

Shis ir paliels safari zoologiskais dárzs ,kurá paredzets pavadít visu dienu .Tajá ir 4 kájámgájéju zonas un milzíga safari zona ,pa kuru izvadá ar specialám mashínám.

Brauciens ar safari mashínu ilgst kopumá aptuveni 40 minútes,un to pavada gida stástíjums par tobríd redzamo.

Péc savas pieredzes,iesaku panemt lidzi siltáku jacinju,jo pat viskarstakajás vasaras dienás shajá brauciená ir drégni,kur nu vél mérenáká laiká.Soferis brauc tik uz 20km/ha ,lai visi pagúst apskatít un safotográfét.

Celjs likumojot ved augshup,kur jums jaizkápj,lai izstaigátu teráriju,apskatítu merkatus,nopirktu suvenírus,izdzertu pa kafijas tasei,padomátu vai gadíjumá nevélaties sheit noírét sev naktsmájas,kas iespéjamas tropu tipa majinjás.

Péc visa apskates kalna galá,varat doties atpakalj ,izmantojot jebkuru no pienákoshajám safari mashínám.

Tálák jaiziet visas 4 kájámgájéju zonas.Vislabak to izdarít ,izmantojot karti.

Kopumá zoologiskajá dárzá esot pári par 700 zvérinjiem.Gorilas jau vien ir ko vérts!Un visádas citádas skirnes amizanti pértikji.Negribu iedziljinaties un sákt saukt visas zvéru sugas kádas tur ir péc kártas,aizbrauksiet-pashi redzésiet!

Kopumá tada safari parka apmeklejums garanté pozitívi uzládétu,relakséjoshu,un arí ar nelielu fizisku slodzi pilnu dienu.

Man bija gada abonoments,tadéjádi varéju novérot,ka ne vienmér izdosies visus zvérinjus ieraudzít,citreiz tiem ir diendusa,citreiz visi aizgajushi pusdienot.No desmit reizém tikai viens brauciens izdevás piesátináts,ka visi zvéri bija redzami un ípashi atraktivi,un neviens nebija paslépies.

Parka teritorijá ir gan vairákas kafejnícas,gan speciáli izveidotas piknika vietas un pat dzívzogu labirints.Pats mazákais apmeklejuma laiks,lai apskatítu visu,atri skrienot cauri ir 3 stundas.Saulainá un skaidrá diená no parka teritorijas iespejams redzet júru.

Ja esat párák aizrávushies un nepamaníját,ka ir jau párak véls un parks jau ir slégts,nekrítiet paniká,kaut arí jau visi darbinieki aizgájushi májás,mazie vártinji ir atstáti valjá,lai aizkhérushies parka apmeklétaji tiek árá.Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais