Pastaigu taka Box Hill Surrey gráfisté

  • 1 min lasīšanai
  • 9 foto

Ljoti biezhi brivdiená gribas doties árá pie dabas,vienkarshi pastaigáties,paelpot svaigu gaisu ,bet nav ísti skaidrs un kuru pusi nu doties.Kamér izrok informáciju no interneta plashumiem,puse dienas jau pagalam.Tapéc nolému kaut vai ísus,bet sákt likt draugos.lv aprakstus,lai padalítos ar UK dzívojoshiem tautieshiem,kuriem tas varétu noderét.

Stundas brauciená no Londonas centra Surrey gráfisté ir jauks country parks BOX HILL.Savu automashinu varat novietot stavlaukumá pie National Trust Visitor Centre, The Old Fort, Box Hill Road, Tadworth, Surrey KT20 7LB.

No shejienes attiet vairákas pastaigu takas ,bet mes vienmer izvélamies Stepping Stones pastaigu taku(tulkojumá tas bútu pakápienu taka).

Pie informácijas centra ir par brivu pieejami gan bukleti ar informáciju,gan kartes,kas ,protams ,krietni atvieglo túrista dzívi.Apbrunjojushies ar karti,varam doties savá izvélétajá pastaigu taká,kas sákas no kalna gala,un tálak celjs ved lejup.

Tá ká esam cilvéki,kuriem nemitígi patík doties pie dabas,tad biezhi neskatamies uz laika apstákljiem un dodamies árá arí lietainá un drúmá laiká,tad citu reizi pastaigu taka izskatás sháda.

Kad esam varonígi nokápushi lejá un tikushi lídz Moles upei,varam izbaudít jauko párieshanu pári upei pa akmenjiem.Njemiet gan vérá,ka péc spécíga lietus akmenji var bút párplúdushi.Un tad shis prieks atkrít.

Man tas personiski liekas atraktívi,un sanák arí jaukas bildes.Tas varétu bút kárdinoshi arí tiem cilvekiem ,kam patík fotográfét.Nu re,te nu ir pusceljs noiets.Cik nu smuki kápám strauji uz leju,tik nu tikpat stávus jákápj atpakalj.

Mums tas bija labs treninjs pirms devámies uz nopietnákiem kalniem Spánijá.Jebkurá gadijumá mazliet vairák fiziska slodze noteikti ir noderíga.

Kad nu pédéjiem spékiem esat tikushi lidz kalna galam ,varat atvilkt elpu un pabaudít áres uz tiem speciáli paredzétajiem solinjiem.

Un kártéja jauká diena ,lai vienalga káds tas bútu gadalaiks,bús izdevusies! Man shajá aprakstá ir bildes no diviem gájieniem,viens neganti lietainá diená un otrs vélá vélá rudení.Bet vienalga abi pastaigu gájieni bija lieliski!Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais