Kentas gráfiste-Leeds pils

  • 2 min lasīšanai
  • 11 foto

8km no Kentas galvaspilsétas Maidstones(un kádas stundas brauciená no Londonas) atrodas karaliska pils,kas datéta ar 1119 gadu.Ieejas bilete maksá £24 ,bet tá ir biljete uz gadu.Pils apmeklétájiem ir atvérta visa gada garumá.

Péc véstures datiem,pils gandríz vienmér bijusi karalisko gimenju ípashums.1278 gadá pils kluva Anglijas karalja Edvarda Pirmá ípashums un arí ar to sákás periods,ka vinja un visu turmáko karalju sievas tika izmitinatas shajá pilí.Gribas pieminet síkák,tadas vésturiskas slaveníbas ká-Edvarda I sieva karaliene Eleanora,Richarda II sieva Bohemijas Anna,HenrijaVIII pirmá sieva Aragones Katrína un daudzas citas.

Pilí iespéjams apmeklét arí iekshtelpas.Sobríd apmeklétáju ieeja sákas caur pagrabtelpám.

Jauki,ja pils apmekléjums ,sakrít ar labiem laika apstákljiem.Tad léná nesteidzígá solí var izbaudít visus trís pils apkaimes dárzus.Un kádá no tiem saríkot lídzpanemto piknika pauzi.

Var pabarot vietejás píles vai melnos un baltos gulbjus.Putni te ir miermílígi un sastopami vairumá.

Kad esat izstaigájushi mezha dárzu un pili,ar to viss vél nebeidzas,vél priekshá izklaides uz vairákám stundám.Tálák jádodas apskatít sunju kakla siksnu muzeju un cauri tam noklústat arvien skaistákás vietás,izejot caur The Culpeper Garden(negribu tulkot nosaukumu,lai nesanak kaut kadas mulkíbas,tapéc saglabaju orginál nosaukumu),kurá jau no 17 gs sastádíti krasnji ziedi ,apmekletáji var piesést un vienkárshi izbaudot saules starus,izjust augu eksotisko smarzhu,kukainju sanonju un vnk brivdienu skaistajá Lédijas Baillie vidusjúras dárza terasé.

Kad esat mirkli pasédéjushi un pachilojushi,laiks iemest aci pulkstení,jo plkst 14 sákas putnu lidojumu shovs.Man tas patik katru reizi.Un katru gadu ir kas savádák.Vienu gadu man atminjá palika tieshi dreséti stárkji un nezinkápéc smieklígs likás pazinjojums ,ka tie ir Áfrikas putni,jo man vienmér ir licies,ka tie ir Latvijas. Pédéjos gados apmekletájiem sajúsmu izraisa májestátiskie érglji un paglaudít milzígus úpjus,ká arí to mazuljus kas lúkojas lielám milzígám apmulsushám acím.(Turpat blakus tirgo arí gardu saldéjumu,varat sevi iepriecinat dubultá-bauda acím putnu shovs un bauda véderam-svaigs vietéjais saldéjums)

Péc putnu shova laiks iet maldíties pa dzívzogu labirintu,kas sastav no 2400 kocinjiem.

Liekas neiespéjami iziet,tu satiec atkal tos pashus un tos pashus cilvekus,kas tapat ká tu maldoties iet uz rinkji gluzhi ká noburti,tie kautrigi uzsmaida tev,un nakosajos sastaptajos apljos jau rodas solidaritáte,un jús no kautrígás sasmaidíshanás jau dodat viens otram norades,né tur neej,es tur tikko biju,tur nav pareizais celjs,un cítígi méginat velreiz atrast pareizo celju uz izeju.Bet nebaidieties,ja galigi saksiet maldíties,jums palidzes iziet labirintu speciali dezhuréjoshs cilvéks ,kurs jús véros no vidustornísha augshas un nepiecieshamíbas gadíjumá dos jums norádes.Tá ká nav tik traki!Un ir pat vél labák,kad tiksiet viducí-jús sanjemsiet ípashu balvu-gajienu caur dizainera radítu apakszemes grotu.Tá ir izrotáta ar neskaitámiem gliemezvákiem ,pielietojot ká dekoratívu elementu arí koku un dazhádus mineráljus ,par pamatu nemts laikam kaut kádu júras dievíbu motivs.

Pieaugushajiem pec visiem shiem daudz stundu piedzívojumiem jau sák beigties energija,bet bérni ká zinams ir nenogurdinámi,tápéc pirms dodaties májup,ljaujiet vinjiem vel iztrakoties pa viduslaiku stilá veidotajá bérnu laukumá,bet pashi pasediet ar kafijas krúzíti rokás un atvelciet elpu ,un pabaudiet brívo bridi.

Romantiskajiem páríshiem ieteicams sho brídi izmantot,noíréjot gondolas tipa izbraucienu tikai par £5,un izbaudít viens otra tuvumu ,sézhot cieshi pieklávushies gondoljera vadítajá laivá,un baudít skaistos pils skatus no ezera puses un saules starus un pilju pékskjéshanu ,un vérot milzígos samus údens dzílés.Eh........

Diena Leeds pils vienmer bús izdevusies,lai vienalga kurá gada laiká jús dotos.Un neaizmirstat par suveníru veikalinjiem,tie arí ir apmekléjuma cienígi.Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais