Ká més devámies meklét fosílijas Charmouth júras krastá Dorsetas gráfisté Anglijá

  • 2 min lasīšanai
  • 5 foto

Charmouth ciemata júras krasta zona ir populáráká un tieshám pirmá vieta,kur amatieriem sákt fosíliju mekléshanu.Devámies uz turieni pilnígi nesagatavoti,zinot tikai ,ka tur tádas var atrast ,un vadoties péc jaukám bildém googlé,kuras bija redzami simtiem cilvéki,kuri tik iet un pieliecas un kaut ko pacelj no zemes.

Fosíliju medíbas shajá vietá jau notiek 200 gadus,tápéc shodienás,kad diená piekrasté ierodas túkstoshi fosíliju mednieki,iekártotas visas labierícíbas viesu uznemshanai-mashínu stávvietas,tualetes,kafejnicas un informacijas centrs ar fosíliju veikalu.Sheit postkods,gadíjumam ,ja vel kádam rodas iedvesma tur doties DT6 6LL.Ierados trakoti ceríbu pilna,ka nu tik salasíshu visádus brínumus.Sákám léná solí iet uz priekshu, zibinot ar acím uz visám pusém,jo nepagalam nebija skaidrs kur kas jámeklé:vai fosílijas tiek izskatotas no júras,vai vinjas métájas piekrastes smiltís un tik japacelj,vai jáatrod krasta siená,kura nu ar diez cik ceríga neizskatíjás.Péc pusstundas véroshanas ,mans entuazisms sáka noplakt,jo no fosílijám ,godígi sakot,nebija ne smakas.

Pirmais cilvéks,kas sáka fosíliju vákshanu tajá regioná,bija 12 gadíga meitene Mary Annig.Savu pirmo dinozaura skeletu (ichthyosaur) vinja atrada 1811.gadá.Ta ká vinja náca no tieshám nabadzígas gimenes ,tad vinja pirmá ar uzsáka fosíliju tirgoshanu,kas ir ljoti populára Anglijá vél shobaltdien.

Shajá fotográfijá uzskatámi var redzét,ka Charmouth piekrastes klints ir vairákos slánjos.Pats apakséjais slánis ir no agrá júraslaikmeta ,kas bija pirms aptuveni 190 miljonus gadiem.Agrák tur bijusi siltzemju júra lídzígi ká tagad pie Áfrikas ekvatora shodien.

Bet tad es no visa tá neká nezináju,un biju neganti vílusies un jutos pagalam izgázusies savá pirmajá fosíliju ieguves brauciená.Lidz zinkáres dzíta piegáju palúkoties ko viens kungs safari tipa apgérbá rushinás gar klinti.Un tur nu trápiju desmitnieká! Desmit minútes mums tika dota izsmeljosha informácija un praktiski pieméri,kur un ko var atrast un ká tas jádara.Izrádíjás,ka praktiskai darbíbai,ja tieshám grib kádu rezultátu,nepiecieshams smalks ípashs ámurinjs,ar ko izkalt no krasta sienas slánja gabalus ,lai redzétu vai tajá neslépjas káds atradums,un ja atrodas,lai var uzmanígi atkalt to valjá.

Péc krásas slanis izskatás ká cements un tajá var atrast milzu reptilju zobus un kaulus,dinozaura zobus un kaulus,un ammonites(diemzél nezinu tulkojumu,jo gogle to man netulkoja ).Tie ir ká spirales formas gliemezváki,kuri savá laiká izmira kopá ar dinozauriem,un kuri ir domajams radnieciskas izcelsmes shodienas astonjkajiem,kalmáriem untamlídz.

Bet zobus un kaulu daljas visvieglak atrast,ja sézh uz vietas un tik párrok visu,kas ir visapkárt un vérígi lúkojas.Nemot palígá akmens sképeli,raknájámies un kashájámies,un izpétiják katru ,kas neizskatíjás péc akmens,un tieshám visá tajá atradám dinozaura zobu,vairákus kaulu gabalus.Gribejás atrast,protams ,ko iespaidígáku,bet pirmajai reizei,nemot vérá músu nesagatavotibu,un to ,ka tas izrádíjás samérá shmulígs process,un salídzinoshi ísá laiká jau bijám pietiekami notraipíjushies,devámies uz fosíliju veikalu,palúkot ko tad tur galu galá tirgo un ko tad te var izcelt.Pie sevis vél nodomáju,ka varétu pat noblédíties un kaut ko nopirkt ,un májiniekiem lepni pazinjot,ka to atradu.

Veikalinjá tieshám bija pársteidzoshas lietas,iespaidígákás maksája simtos un pat túkstoshos.

Man fosíliju medíbas bija jauna dzíves pieredze.Tagad ir skaidrs ,ka uz to dodoties ir pienácígi jásagatavojas.Jáapríkojas ar instrumentiem,somu vai kasti kur ielikt atradumus,jáuzvelk piemérotas drébes,apaviem jabút údensizturígiem.Un nobeigumá varu dot divus nopietnus padomus: 1) fosílijas visvieglák atrast ziemá,kad júra izbungo no krasta arvien jaunas kártas ;2)kad esat aizrávushies ar fosíliju mekléshanu,neaizmirstiet uzmanít,vai júra nav nemanámi pielavíjusies jums jau aiz muguras,un nogiezusi izeju uz sauszemi-tas var bút tieshám bístami!

Lai izdodas!Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais