Zemes mala Anglijá-Land's End-vai zináját,ka te táda ir?

  • 1 min lasīšanai
  • 5 foto

Vienu vakaru músos dzima pilnígi spontána ideja-nákoshás dienas rítá mosties agri un doties celjojumá uz zemes malu Land's End,kas atrodas Anglijá Kornvalas gráfisté .(postkods-TR19 7AA )

Internetá shí vieta tiek reklaméta ká lieliska atpútas vieta pastaigám svaigá gaisá ar jaukám dabas ainavám,spriezhot péc Vikipédijas ,túristi uz to dodas jau 200 gadus.Tagadéjos laikos galapunktá ir suveníru veikals un apmeklétáju centrs.

Skaidrá saulainá diená no Land's End lúkojoties okeaná var ieraudzít mazu salu grupu (the Isles of Scilly ),uz kuru lielakoties dodas entuazisti-putnu vérotáji.Shis zemes punkts ir vistuvák Ziemeljamerikas kontinentam.

Graníta klintis,stipras,padrúmas un skarbas rada iespaidu par dabas vareníbu un daudzveidíbu.Stiprie Atlantijas okeána vilnji padara sho vietu iecienítu sérfotájiem.

Péc lieliskás pastaigas ar milzígo daudzumu svaiga okeána gaisa,noteikti jebkurs sajút pastiprinátu apetíti,tápéc mazajos jaukajos vésturiskajos ciematinjos,ir neskaitamas iespéjas baudít nacionálos édienus,sézhot,nesteidzígi relakséjoties un izbaudot édiena garshu un skatu uz oekánu.

Táda lúk iespéjama viena jauka diena pie dabas krúts ,pastaigájoties gar 270 miljonu gadu veciem graníta krávumiem un piekrastes klintím ,kur okeáns censhas rádít savu vareníbu ,kur kopumá véljoprojam saglabájusies senatnes elpa un ljoti reta augu valsts.Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais