Madeiras kalnu párgájiens 10 stundas no vietas(Portugále,maijs,23 grádi silts)

  • 1 min lasīšanai
  • 7 foto

Braucám uz Madeiru ar pamatmérkji -iziet divus kalnu párgájienu marshrutus.Protams,neizpalika arí bez pilsetas Funchal apskates,izbrauciena delfinus vérot okeáná,nacionálo dzérienu degustácijas,ievérojamáko vietu apskates utt.,tomér galvenais uzdevums bija izplánots doties no Pico Ruivo uz Pico Areeiro un talak no tás 10,5 km pa Encumeadas trasi.

Visas trases izradíjás ljoti zolidas-ar norádém un norobezojumiem,apmaldíties tieshám nav iespéjams.Celju sákám no NATO radaru bázes uz augstáko Madeiras salas virsotni,kas atrodas 1,818 m virs juras limenja.

Iet bija ljoti interesanti,jo visu laiku ainava mainíjas,nemitigi bija jakápj te augshá,te lejá,te caur tuneljiem gan ísiem ,gan garákiem.Paraléli bija interesanti apskatíties augu valsti ne velti saka ,ka visa Madeiras sala ir ká viens botániskais dárzs.

Taisníbas labad japiebilst,ka nogurdinoshi gan tas bija.Dzirdejám ká gide grupai stástíja,ka daudzi sportisti uzsák trasi,bet beigás neiztur un neiziet.Man tas likás mazliet neticami,jo pati savám acím redzéju ká padzívojushi cilvéki jau krietni gados kaut ar lielám mokám,bet izgája.

Mazliet dívaini mums likás ,ka visu 10 stundu gajiena laiká ne reizi ne dzirdéjám ,ne redzéjám nevienu putnu.

Encumeadas trase ká vélak izlasíju internetá jau vairakus gadus netiek ípashi lietota,laikam tádélj pa celjam nesatikám vairs nevienu staigátáju.Apkárt valdíja absolúts klusums,ká jau teicu pat nevienu putnu nedzirdéjám,mazliet neierasti izjust tádu klusumu,brízam likás veroties uz júras laikmeta parka cienígo ainavu,ka tas nepagalam vairs nepársteigtu,ja garám péksnji aizlidotu káds terodaktils.

Koki bija pilnígi bez dzívibas,izkaltushi balti jo balti un radija spocígu atmosféru.Tajá mirklí ieshávás prátá,kaut tik neatgadítos káda kibele ejot pa tik nelietotu taku,jo palidzíbu pasaukt te nav iespéjams.Beigu beigás mums pietrúka arí dzeramais údens un ká par spíti tieshi shajá trasé nebija neviens údenskritums kur atveldzéties.Lai izietu no situacijas izdzérám ponchu-nacionálo dzérienu- likieri ,ko bijám pirms gajiena suveníru veikalá iegádájushies .Sekas bija jútamas uzreiz,sákás párgalvíbas un smieshanás lidz asarám.Viegli párvarét shos kalnus tieshám nebija,jo visu laiku jákápj stávus augshá un uzreiz lejá,un atkal atpakalj 1 km uz augshu,un atkal uz leju un atkal to pashu uz augshu.Godam pievaréjám ar vistrakáko smieshanos káda vien man bijusi ejot kalnu trases.

Un tagad ieteikumi no pieredzes-pirmais,neejiet pargájiená celjojuma sákumá,jo nakoshás dienas mums aizgája vaidot pie katra smeldzígá solja,cik neganti mums sápéja kájas;otrais,panemiet lídzi kabatas lukturíti ar derígám baterijám,jo tuneljos ir neomulígi,tajos valda akla tumsa,tu neredzi zem kájám vai neiekapsi kádá pelkjé,un tá mulkígá sajúta,ka no sána ir varbút vél káda neredzama eja vai bezdibenis,un svarigi ir labi apavi kajás un pietiekams daudzums dzeramá údens.Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais