Kalnu párgájiens uz Scaffel Pike virsotni Anglijá

  • 1 min lasīšanai
  • 10 foto

Katram cilvékam ir savs hobijs-manéjais ir pastaigas pa kalnu takám.Shoreiz par Scaffel Pike -tas ir Anglijas augstákais kalns 978 metri no júras límenja,tas atrodas jauká vietá Lake District nacionalajá parká .Ljoti iecieníts kalnu kápéjiem un vienkárshi kalnu pastaigu cienítájiem.Més savu starta punktu sákám no Wasdale Head (shis ir pasta indekss ko ievadít navigatorá CA20 1EX).

Visi anglji bija apríkojushies ar kalnu kartém, kompasiem,bet més devámies ká parasti darám uz dullo ,paljaujoties ka gan jau bús kádas norádes.Izrádás ,ka shoreiz nu neká.Nolémam ,ka jápajautá kádam kas arí dodas uz to pusi.Patrápíjás mums ístens kalnu kápshanas entuazists ,jo bija apríkojies ne pa jokam-viss ká nákas-speciálie kalnu kápéju zábaki,kartes pat vairákas,utt.Ieraudzijis músu rozá botítes un jacinjas,vins uzreiz pazinjoja ,ka lai pat neméginám,lai pastaigajam kádu gabalinju tepat,pabaudam dabas skatus ar údenskritumiem un griezhamies atpakalj,ka mums táds kalns nekádi nebús pa spékam. Bet ne velti ir teiciens ''neskati víru no cepures''.Zem músu rozá botítém slépjas visádu kalnu pieredze.

Biju pirms tam ievákusi informáciju internetá un tur tieshám bija visádi biedéjoshi apraksti.Kas mani mazliet tieshám nobaidíja,ka es droshíbai iegádajos svilpes visádam gadíjumam ,ja tiesham káda nelaime notiktu un bútu jágaida péc palídzíbas.Ká neká vairáki cilveki gadá tur aiziet bojá un notiek neskaitámi nelaimes gadíjumi.Tápéc izveidota ir speciála glábéju komanda.

Tá nu gájám un gaidiíjám, kad nu sáksies kaut kas neganti bístams un nepárvarams.

Rezultatá vienkárshi secináju,ka shí pastaigu trase ir tieshám interesanta:gan kalnu upítes un strauti,gan lieliska ainava,gan údenskritumi.Viss tik daudzveidígs-te tu ej cauri paparzhu audzei,te caur leknu plavu,kurá ganás aitas,te brien caur upi,tad caur sagruvushiem akmenjiem,tad cietám klintím-interesanti iet,ne mirkli nav garlaicígi,jo visu laiku trase mainás.

Uzkápjot virsotné kluva pilníbá skaidrs,ka miglainá laiká te ir tieshám dzívíbai bístami.Neredzot ísti uz kuru pusi jáiet,var klúdaini sákt kápt lejá pa nenoejamu un párák stávu celju,jo viss izskatás vienádi,bet pareizie celji ir tikai 2.Ne velti visi brídinája,ja redzat kalna galotni mákoní,tad nemaz neejiet.Ká arí lietainá laiká tas noteikti ir bístami,jo jákápj párák stávus un var paslídét uz akmenjiem.Nu mums ká parasti ar laika apstákljiem noveicás.Lai gan virsotné bija ledains véjs,nemaz nelikás ka augusts, prasíjás péc cimdiem un cepurém.

Kopumá pastaigu solí ejot,tas mums aiznéma kádas 6 stundas.Shí ir pastaigu trase ko varu ieteikt ikvienam ,kas vélas mazliet izrauties no ikdienas rutínas,un kam piedevám nav nekas pretim izkustéties un doties piedzívojumu pilnos párgájienos.Novélu jums tikpat jauku atpútu un lieliskas emocijas.Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais